Spis treści

Spis treści dla przedmiotu „Język polski”:

1. Nauka o języku
 • Części mowy i odmiana wyrazów
 • Składnia
 • Słowotwórstwo
 • Fonetyka
 • Słownictwo
 • Frazeologia
 • Ortografia
 • Interpunkcja
2. Nauka o literaturze
 • Stylistyka
 • Wersyfikacja
 • Liryka
 • Epika
 • Dramat
3. Formy wypowiedzi
 • instrukcja
 • notatka
 • ogłoszenie
 • plan
 • podanie
 • przemówienie
 • przepis
 • streszczenie
 • życiorys
 • życzenia
 • sprawozdanie
 • charakterystyka
 • dziennik
 • list
 • opis
 • opowiadanie
 • pamiętnik
 • recenzja
 • rozprawka
 • esej

Spis treści dla przedmiotu „Historia”:

1. Starożytność.
 • Początki dziejów. Starożytny Bliski Wschód.
 • Dzieje starożytnej Grecji.
 • Starożytny Rzym.
2. Średniowiecze.
 • Europa wczesnośredniowieczna V - X w.
 • Rozkwit europejskiego średniowiecza XI - XIII w.
 • Początki państwa polskiego X - XII w.
 • Jesień średniowiecza w Europie.
 • Polska od rozbicia dzielnicowego do unii z Węgrami.
 • Unia Polski z Litwą.
3. Odrodzenie XVI w.
 • Dzieje Europy w XVI w.
 • Polska w XVI w.

4. Barok XVII w.

 • Historia Europy w XVII w.
 • Kryzys Rzeczypospolitej w XVII w.
5. Oświecenie XVIII w.
 • Świat w epoce oświecenia.
 • Rzeczypospolita w dobie rozbiorów.
 • Europa i Polska w dobie napoleońskiej.
6. Wiek XIX.
 • Europa w I połowie XIX w.
 • Polska pod zaborami 1815 - 48.
 • Świat nowoczesny - lata 1848 - 1914.
 • Ziemie polskie w II poł. XIX w. i na początku XX w.
7. I wojna światowa.
 • I wojna światowa.
 • Sprawa polska w I wojnie światowej.

 

8. Dwudziestolecie międzywojenne.
 • Europa w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • II Rzeczpospolita.
9. II wojna światowa.
 • Przebieg II wojny światowej.
 • Polska i Polacy w czasie II wojny św.
10. Współczesność.
 • Świat zimnej wojny
 • PRL

Spis treści dla przedmiotu „WOS”

1. Elementy wiedzy o państwie.
 • Społeczeństwo.
 • Państwo.
 • Gospodarka.
2. Elementy wiedzy o polityce, prawie, konstytucji.
 • Prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Samorządy.
 • Polska scena polityczna.
 • Organizacje międzynarodowe.
3.Słowniczek pojęć.

Spis treści dla przedmiotu „Matematyka”

1. Liczby rzeczywiste.
•    Podstawowe działania w zbiorze liczb rzeczywistych.
•    Potęgi i pierwiastki.
•    Procenty.
2. Wyrażenia algebraiczne.
•    Działania na jednomianach i wielomianach.
•    Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia.
•    Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
3. Równania i nierówności.
4. Układy równań.
5. Funkcje.
6. Figury geometryczne na płaszczyźnie.
•    Podstawowe figury geometryczne. Kąty.
•    Pole i obwód figury geometrycznej płaskiej.

7. Przekształcenia geometryczne.
•    Symetria osiowa i środkowa.
•    Przystawanie figur.
•    Twierdzenie Talesa.
•    Jednokładność i podobieństwo.
8. Związki miarowe w trójkącie.
•    Trójkąty.
•    Twierdzenie Pitagorasa.
•    Funkcje trygonometryczne.
9. Figury przestrzenne. Pola i objętości.
•    Graniastosłupy.
•    Ostrosłupy.
•    Bryły obrotowe.
10. Doświadczenia losowe.


Spis treści dla przedmiotu „Fizyka”:


1. Miary i jednostki.

2. Budowa i właściwości materii.
•    Masa i gęstość substancji.
•    Budowa gazów, cieczy i ciał stałych.
3. Hydrostatyka.
•    Podstawowe wiadomości o ciśnieniu.
•    Prawo Archimedesa. Pływanie ciał.
4. Kinematyka.
•    Ruch prostoliniowy.
•    Ruch po okręgu. Ruch drgający.
5. Dynamika.
•    Podstawowe wiadomości o sile.
•    Zasady dynamiki.
•    Spadanie ciał.
•    Zasada zachowania pędu.
•    Siły tarcia. Siły w ruchu po okręgu.
6. Ziemia i Kosmos.
•    Prawo powszechnej grawitacji.
•    Budowa Układu Słonecznego.
7. Praca, moc, energia mechaniczna.
•    Energia mechaniczna i jej przemiany.
•    Praca i moc.
•    Maszyny proste.
8. Energia w zjawiskach cieplnych.
•    Rozszerzalność cieplna, temperatura i termometry.
•    Bilans energii w zjawiskach cieplnych.
•    Zmiana stanów skupienia.
9. Elektrostatyka.
•    Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne.
•    Elektryzowanie ciał.
10. Prąd elektryczny.
•    Obwód prądu stałego.
•    Opór elektryczny przewodnika.
11. Magnetyzm
•    Pole magnetyczne magnesów i przewodników z prądem.
•    Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
12. Fale.
•    Fale mechaniczne.
•    Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie.
•    Zjawiska optyczne.
13. Atom i jądro atomowe
•    Promieniotwórczość naturalna


Spis treści dla przedmiotu „Chemia”:

1. Substancje i ich przemiany.
•    Przemiany fizyczne i chemiczne.
•    Przeliczanie jednostek.
•    Mieszaniny i sposoby ich rozdzielania.
•    Powietrze, gazy, tlenki.
•    Zanieczyszczenia wody i powietrza.
2. Teoria atomowo-cząsteczkowa.
•    Atom, cząsteczka, wzory chemiczne.
3. Podstawowe prawa chemiczne.
•    Równania reakcji chemicznych.
•    Prawo stałości składu, prawo zachowania masy.
•    Stechiometria.
4. Roztwory.
•    Rozpuszczalność, stężenia procentowe.
5. Budowa atomu.
•    Budowa atomu.
•    Układ okresowy pierwiastków, właściwości wybranych pierwiastków.
•    Zjawisko promieniotwórczości.
6. Wiązania chemiczne.
7. Związki nieorganiczne.
•    Kwasy.
•    Wodorotlenki.
•    Sole.
•    Surowce i minerały nieorganiczne.
8. Reakcje w roztworach wodnych.
•    Dysocjacja elektrolityczna.
•    Reakcje jonowe.
•    Pojęcie pH.
9. Chemia organiczna.
•    Węglowodory.
•    Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.
•    Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.
10. Zadania przekrojowe.
•    Równania reakcji - powtórzenie.
•    Zadania rachunkowe - powtórzenie.
•    Zadania przekrojowe.


Spis treści dla przedmiotu „Biologia”

1. Anatomia i fizjologia człowieka.
•    Układ szkieletowy.
•    Układ mięśniowy.
•    Układ pokarmowy.
•    Układ krążenia.
•    Układ wydalniczy + skóra.
•    Układ nerwowy + narządy zmysłów.
•    Układ hormonalny.
•    Układ rozrodczy.
2. Budowa i funkcje życiowe organizmów.
•    Budowa komórkowa i tkankowa organizmów żywych.
•    Budowa roślin i zwierząt.
•    Układ ruchu i powłoki ciała zwierząt.
•    Odżywianie się organizmów.
•    Oddychanie u roślin i zwierząt.
•    Rozmnażanie i rozwój organizmów.
•    Transport i krążenie w organizmach żywych.
•    Regulacja i kontrola procesów życiowych.
3. Ekologia, środowisko, genetyka.
•    Organizmy i ich środowisko życia.
•    Funkcjonowanie ekosystemów.
•    Ochrona przyrody i środowiska.
•    Genetyka.


Spis treści dla przedmiotu „Geografia”


1. Planeta Ziemia.

•    Ziemia jako część wszechświata.
•    Ziemia jako środowisko życia.
•    Zasiedlenie Ziemi przez człowieka.
•    Człowiek gospodarzem naturalnych zasobów.
2. Kontynenty, państwa, polityka i gospodarka.
•    Współczesne problemy i formy organizacji życia społ. - gosp. na kontynentach i w wybranych krajach.
•    Afryka.
•    Ameryka Północna i Ameryka Południowa.
•    Australia i Oceania.
•    Arktyka i Antarktyda.
•    Azja.
•    Europa.
•    Źródła konfliktów i próby ich rozwiązywania.
3. Polska na tle Europy i świata.
•    Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski.
•    Krainy geograficzne Polski.
•    Gospodarka i ludność Polski.
•    Problemy integracyjne na świecie.
•    Problemy ochrony krajobrazu na świecie i w Polsce.

Spis treści dla przedmiotu „Muzyka”

1.historia muzyki
•    starożytność, średniowiecze
•    renesans
•    barok
•    klasycyzm
•    XIX wiek
•    XX wiek
2. teoria muzyki
•    zasady muzyki
•    instrumenty muzyczne
•    terminy muzyczne
3. muzyka ludowa
•    polska
•    europejska
4. wielcy kompozytorzy
•    Jan Sebastian Bach
•    Wolfgang Amadeusz Mozart
•    Ludwik van Beethoven
•    Fryderyk Chopin
•    Stanisław Moniuszko
•    Karol Szymanowski
•    Witold Lutosławski
•    Krzysztof Penderecki

Created by: multitech.com.pl